De organisatie van Nationaal Theaterfonds

Het bestuur van Nationaal Theater Fonds. Een bestuur met een kritische en integere taakvervulling, een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond en in beroepservaring. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de Code Governance Cultuur.

Meer informatie over de Raad van Toezicht en good governance:

Albert Verlinde / voorzitter

Albert Verlinde is sinds 2015 Algemeen Directeur van Stage Entertainment Nederland. Als oprichter en eigenaar van Albert Verlinde Entertainment was hij daarvoor al 15 jaar actief als producent van musicals, toneelstukken en theaterconcerten. Daarnaast is hij televisiemaker. In 2001 stond hij aan de wieg van RTL Boulevard. Ook was hij de bedenker van het programma My Name is…, dat in meer dan 10 landen te zien was. Naast zijn werkzaamheden voor tv en theater schrijft Albert columns voor TROS Kompas.

Albert Verlinde is tevens maatschappelijk betrokken. Hij is ambassadeur van de BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, en maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Musical Awards. Ook is hij lid van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. Zijn maatschappelijke betrokkenheid vormde de basis voor de oprichting van de Stichting Nationaal Theater Fonds. Deze stichting is opgezet om grootschalig theateraanbod in de regio te stimuleren.

In 2010 werd Albert benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur.

Rob Janssen / penningmeester

‘Ik ben een liefhebber van kunst, eigenlijk in al zijn verschijningsvormen. Mijn betrokkenheid bij ‘Cultuur’ geef ik in de loop der tijd ook gestalte door mijn bestuurlijke betrokkenheid bij een krachtige Bibliotheek en het Internationaal Vocalisten Concours. Maar ja, ten aanzien van cultuur zal ik een betrokken ‘amateur’ blijven.” Op het terrein van financiën, fiscaliteit en organiseren is Rob een professional. Rob is partner bij PwC en geeft leiding aan PwC in de Zuid Nederlandse regio. Hij woont en werkt in Noord Brabant en de grotere Brainport 2020 regio. Het is zijn overtuiging dat deze regio de ambitieuze doelen die gesteld zijn, kan realiseren. Tenminste, als onder meer het grote knelpunt van de gespannen arbeidsmarkt voor talent goed wordt geadresseerd. Het bieden van een aantrekkelijke leefomgeving aan (buitenlands) talent is daarbij instrumenteel en een adequaat cultureel aanbod is daarbij een hoeksteen voor die aantrekkelijke leefomgeving.

Het Nationaal Theater Fonds stapt in een vacuüm dat is ontstaan doordat de overheid zich herpositioneert ten aanzien van culturele instellingen en met name theaters. Het Nationaal Theater Fonds kan een bijdrage bieden in het opnieuw vorm geven van een infrastructuur die bijdraagt aan een robuust cultureel aanbod in de regio’s buiten de Randstad.

Het benutten van zijn (fiscale) kennis om mee te bouwen aan die nieuwe infrastructuur en daarmee aan de maatschappelijke doelen van de regio’s, maakt het voor Rob uitdagend en aantrekkelijk om bij te dragen aan het Nationaal Theater Fonds.

Mark Bannenberg

Mark startte op 1 januari 1988 een eigen advocatenkantoor te ‘s-Hertogenbosch. In 2001is dat kantoor gefuseerd met Banning Advocaten en sedert 1 juli 2002 is Mark daarvan de voorzitter. Zijn specialisatie is “fusies en ruzies”. Geen “fusies” in de zin van bedrijfsovernames maar in de zin van het bij elkaar brengen van partijen in een contractuele samenwerking en het weer vlot trekken van dergelijke samenwerkingen als die zijn vastgelopen. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is wordt er geprocedeerd (“ruzies”).

Mark is een groot liefhebber van opera. Musical ziet hij als een moderne vorm van opera die qua kwaliteit, dynamiek en emotie niet voor de klassieke opera onder doet. Zowel de opera als de musical hebben het onder invloed van het huidige economische klimaat moeilijk en verdienen ondersteuning vanuit de markt en het particuliere initiatief. Mark is lid van diverse besturen en organisaties en zet zich actief in voor het behoud van de Opera op de Parade te ‘s-Hertogenbosch. Door zijn deelname aan het NTF wil hij graag het theater in brede zin ondersteunen.

Mark is sedert 1987 gehuwd met Natasja en zij hebben een dochter (22) en een zoon (19).