Beleid van het Nationaal Theaterfonds

Stichting Nationaal Theater Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur ontvangt geen beloning. Wel kunnen, op declaratiebasis, gemaakte onkosten worden vergoed. De directie werkt momenteel op part-time basis.

1. Doelstelling

1.1 Achtergrond

Voorzitter Albert Verlinde richtte het Nationaal Theaterfonds in 2012 op als garantiefonds in een crisistijd waarin de budgetten voor grootschalige voorstellingen in de regio onder druk stonden. De overheid trok zicht terug uit de culturele sector waardoor er een verschraling van het aanbod van voorstellingen in de Nederlandse theaters/schouwburgen ontstond en het risico bij de theaterproducenten en -gezelschappen wer gelegd.

In de loop der jaren is het ontwikkeld tot een snelgroeiend fonds dat naast de stimulering van grootschalig theateraanbod zich ook steeds meer sterk maakt voor de promotie van de podia in het algemeen met het Nationaal Theaterweekend als succesvol wapenfeit. Dit weekend werd mede geïnitieerd en mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuur Fonds en de BankGiroLoterij.

1.2 De stichting

De stichting Nationaal Theater Fonds (NTF), hierna te noemen ‘de stichting’, is werkzaam in het algemeen belang en heeft tot doel: 

 1. het regionale culturele aanbod te versterken door ervoor te zorgen dat kwalitatief hoogwaardig en professioneel grootschalig toneel- en muziektheateraanbod haalbaar blijft voor schouwburgen en theaterzalen in heel Nederland;

 2. te bevorderen en faciliteren dat meer mensen vaker van toneel- en muziektheateraanbod gebruik (kunnen) maken;

 3. het onder de aandacht brengen van de theatersector binnen Nederland;

 4. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van:

 • het risico van voorstellingen/gezelschappen deels te ondervangen door het verstrekken van een aanvullende garantiesom met als doel het ondersteunen van theaters in de regio’s door het toegankelijk maken van producties in de regio’s;
 • het initiëren, stimuleren en/of mede mogelijk maken van de promotie van theateraanbod;
 • al hetgeen nodig of noodzakelijk is ter verwezenlijking van de onder lid 1 genoemde doelen van de stichting.


De stichting tracht bij de uitvoering van haar werkzaamheden de dan van tijd tot tijd geldende “principes governance code cultuur”, voor zover deze passend is bij de werkzaamheden en werkwijzen van de stichting, te volgen en zich daaraan te houden.

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

2. Beleid 2020-2023

Het NTF wil doorgaan op de ingeslagen weg, vasthouden aan wat is opgebouwd in het verleden en uitbouwen wat ontwikkeld is. De activiteiten van het NTF zijn statutair vastgelegd en gebaseerd op drie belangrijke pijlers:

 1. Versterken
 2. Verrijken
 3. Verbinden

 

1. Versterkt.
Kwalitatief grootschalig theateraanbod mede mogelijk maken.

De Coronacrisis dreigt een enorm gat te slaan in het theateraanbod. Producenten en theaters staan financieel onder druk en zullen de komende jaren moeite hebben sluitende begrotingen voor hun producties te presenteren, daarnaast is er een kans dat het garantiesom bestel onder druk komt te staan. Daarom is het de komende jaren weer van belang dat het NTF een revolverend garantiefonds is waarmee gemiddeld drie voorstellingen per jaar mede mogelijk gemaakt worden.

2. Verrijkt. 
Meer mensen naar het theater krijgen.

Het Nationaal Theater Weekend is hier een belangrijk instrument in en zal alleen maar belangrijker worden als event om ook nieuw publiek naar de theaters te krijgen.

3. Verbindt.
Theater in Nederland meer onder de aandacht brengen.

Het theater had ook voor de Coronacrisis al een probleem met de communicatie. Er zijn veel initiatieven maar samenwerking ontbreekt vaak. Dankzij het NTF is er nu samenwerking tussen de verschillende branche organisaties waardoor het Theaterweekend breed gedragen wordt, er gezamenlijk door een werkgroep aan de publiekscampagne gewerkt wordt en nu gesproken wordt om allerlei andere collectieve promotieinitiatieven samen te brengen onder de paraplu van het Fonds. Door deze samenwerking kan er eenheid ontstaan in de marketingcampagne on- en offline en de impact vele male vergroten die deze initiatieven los hebben.

Daarnaast kunnen tv en radio programma’s mede gesteund worden zoals dat eerder al gebeurd is bij het Musical Award Gala, De Musical Singalong en Op Zoek naar Maria. Maar er zijn meer mogelijkheden.

3. Marketing en communicatie

Om het fonds bekendheid te geven zal de stichting een goed marketingplan (inclusief communicatieplan) hebben, de ontvangers verplichten het logo op de affiches te zetten en een advertentie te plaatsen in het programmaboek. En eventueel grote pr-mogelijkheden als televisieprogramma´s mede mogelijk te maken.

4. Aanvraagprocedure

De stichting heeft op dit moment geen aanvraagronde open. Voor informatie over de eerst volgende ronde kunt u contactopnemen met het secretariaat.

5. Omvang beschikbare middelen

Wij gaan uit van een basisbedrag van 1,2 miljoen euro, maar streven naar een bedrag van 2 miljoen.
Het vermogen van NTF zal worden gevormd door:

 • Donaties van particulieren en bedrijven;
 • Mogelijke subsidies, renten, erfstellingen en legaten;
 • Alle overige verkrijgingen en baten.


Particulieren en bedrijven kunnen de komende 5 jaren als gevolg van de invoering van de ‘multiplier’ fiscaal gunstig doneren aan culturele instellingen. Stichting NTF hoopt met de invoering van deze regeling extra donateurs/schenkers aan zich te kunnen binden.

De schenkers/donateurs zullen wij benaderen via een kettingbrief systeem. Wij benaderen een aantal potentiële donateurs en vragen hun de brief aan 5 mensen in hun omgeving waarvan zij denken dat ze geïnteresseerd kunnen zijn, door te sturen. Daarnaast zijn we in overleg met een vermogensbeheerder om op speciale avonden hun cliënten te informeren over deze mogelijkheid.

6. Relatiebeheer Donateurs

Als mensen /bedrijven daadwerkelijk donateur zijn geworden wordt men zeer nauw op de hoogte gehouden van de gang van zaken en hier ook zeer nauw bij betrokken. Dit zal gebeuren middels een nieuwsbrief. Wij streven er naar bijeenkomsten te organiseren waarop de theaterwereld zijn dank uitspreekt aan de schenkers/donateurs zodat de band tussen gevers en ontvangers versterkt wordt.

7. Vermogensbeheer

De stichting zal een lopende rekening en eventueel een depositorekening aanhouden. Het geld moet direct besteedbaar zijn en de stichting zal de beschikbare gelden uitsluitend besteden ten gunste van de doelstelling van de stichting, naast het wettelijk toegestane deel voor de overhead.