Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Stichting Nationaal Theater Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur ontvangt geen beloning. Wel kunnen, op declaratiebasis, gemaakte onkosten worden vergoed.

1. Doelstelling

1.1 Aanleiding
De overheid trekt zicht terug uit de culturele sector waardoor er een verschraling van het aanbod van voorstellingen in de Nederlandse theaters/schouwburgen ontstaat en het risico bij de theaterproducenten wordt gelegd.

1.2 De stichting

De stichting Nationaal Theater Fonds (NTF), hierna te noemen ‘de stichting’, stelt zich tot doel: Middels onze doelstelling gaan we door op het beleid van de overheid dat cultuur niet alleen met gelden van de overheid gemaakt wordt maar dat we particuliere bijdragen stimuleren. Niet door per project op zoek te gaan naar geld maar door een structureel instrument dat herkenbaar wordt voor gever en ontvanger en dat geven en initiatieven stimuleert. Om het fonds bekendheid te geven zal de stichting een goed marketingplan (inclusief communicatieplan) hebben, de ontvangers verplichten het logo op de affiches te zetten en een advertentie te plaatsen in het programmaboek. En eventueel grote pr-mogelijkheden als televisieprogramma´s mede mogelijk te maken. De stichting heeft een gestandaardiseerde aanvraagprocedure (klik hier) Wij gaan uit van een basisbedrag van 1,2 miljoen euro, maar streven naar een bedrag van 2 miljoen. Hiermee kunnen zeker 5 producties mede mogelijk worden gemaakt. Een budgetbegroting zal in een volgende fase aan het (uitgewerkte ) beleidsplan gekoppeld worden.

  1. De stichting heeft ten doel dat kwalitatief hoogwaardig, niet gesubsidieerd en professioneel grootschalig toneel- en muziektheateraanbod haalbaar blijft voor schouwburgen en theaterzalen in heel Nederland en daarmee toegankelijk voor publiek in heel Nederland.
  2. De stichting wil dit bereiken door het risico van voorstellingen/gezelschappen deels te ondervangen. Daarvoor verstrekt zij een aanvullende garantiesom aan een voorstelling/gezelschap onder nader te bepalen criteria (voorwaarden). Een voorstelling/gezelschap draagt zelf zorg voor een belangrijk deel van het benodigde garantiebedrag en sponsoring om zo de basiskosten voor het opvoeren van een voorstelling te kunnen dekken. De garantiesom door de stichting is aanvullend van aard en mag nimmer leiden tot vermeerdering van de winst van een productie. De aanvullende garantiesommen worden renteloos verstrekt.
  3. De stichting beoogt op termijn een ruimere vorm van financiële ondersteuning door naast het ondersteunen van bovengenoemde producties ook theaters te stimuleren hogere bezoekersaantallen te creëren.
  4. De stichting stelt zich hiertoe tot doel om actief gelden te werven door middel van donaties van particulieren, bedrijven en fondsen voor het ten dele opvangen van kosten en verliezen wegens niet terugbetaling en zo mogelijk het uitbreiden van de in te zetten financiële middelen.
  5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

2. Beleid

Middels onze doelstelling gaan we door op het beleid van de overheid dat cultuur niet alleen met gelden van de overheid gemaakt wordt maar dat we particuliere bijdragen stimuleren. Niet door per project op zoek te gaan naar geld maar door een structureel instrument dat herkenbaar wordt voor gever en ontvanger en dat geven en initiatieven stimuleert.

3. Marketing en communicatie

Om het fonds bekendheid te geven zal de stichting een goed marketingplan (inclusief communicatieplan) hebben, de ontvangers verplichten het logo op de affiches te zetten en een advertentie te plaatsen in het programmaboek. En eventueel grote pr-mogelijkheden als televisieprogramma´s mede mogelijk te maken.

4. Aanvraagprocedure

De stichting heeft op dit moment geen aanvraagprocedure lopen.

5. Omvang beschikbare middelen

Het vermogen van NTF zal worden gevormd door:
Particulieren en bedrijven kunnen de komende 5 jaren als gevolg van de invoering van de ‘multiplier’ fiscaal gunstig doneren aan culturele instellingen. Stichting NTF hoopt met de invoering van deze regeling extra donateurs/schenkers aan zich te kunnen binden.

  • Donaties van particulieren en bedrijven;
  • Mogelijke subsidies, renten, erfstellingen en legaten;
  • Alle overige verkrijgingen en baten.

De schenkers/donateurs zullen wij benaderen via een kettingbrief systeem. Wij benaderen een aantal potentiële donateurs en vragen hun de brief aan 5 mensen in hun omgeving waarvan zij denken dat ze geïnteresseerd kunnen zijn, door te sturen. Daarnaast zijn we in overleg met een vermogensbeheerder om op speciale avonden hun cliënten te informeren over deze mogelijkheid.
Als mensen /bedrijven daadwerkelijk donateur zijn geworden wordt men zeer nauw op de hoogte gehouden van de gang van zaken en hier ook zeer nauw bij betrokken. Dit zal gebeuren middels een nieuwsbrief. Wij streven er naar bijeenkomsten te organiseren waarop de theaterwereld zijn dank uitspreekt aan de schenkers/donateurs zodat de band tussen gevers en ontvangers versterkt wordt .
De stichting zal een lopende rekening en eventueel een depositorekening aanhouden. Het geld moet direct besteedbaar zijn en de stichting zal de beschikbare gelden uitsluitend besteden ten gunste van de doelstelling van de stichting, naast het wettelijk toegestane deel voor de overhead.

6. Omvang beschikbare middelen

Als mensen /bedrijven daadwerkelijk donateur zijn geworden wordt men zeer nauw op de hoogte gehouden van de gang van zaken en hier ook zeer nauw bij betrokken. Dit zal gebeuren middels een nieuwsbrief. Wij streven er naar bijeenkomsten te organiseren waarop de theaterwereld zijn dank uitspreekt aan de schenkers/donateurs zodat de band tussen gevers en ontvangers versterkt wordt.

7. Omvang beschikbare middelen

De stichting zal een lopende rekening en eventueel een depositorekening aanhouden. Het geld moet direct besteedbaar zijn en de stichting zal de beschikbare gelden uitsluitend besteden ten gunste van de doelstelling van de stichting, naast het wettelijk toegestane deel voor de overhead.